Cihanbeyli Belediyesi 35 bin ton malzeme alımı yapacak

Eklenme Tarihi:

KUM, ÇAKIL,BYPASS DOLGU MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

CİHANBEYLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

0-70 mm arası kum, çakıl,bypass dolgu malzemesi alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/672551

1-İdarenin

a) Adı

:

CİHANBEYLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ATÇEKEN MAHALLESİ KONYA CADDESİ HÜKÜMET MEYDANI 42850 CİHANBEYLİ/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3326734174 - 3326734182

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

0-70 mm arası kum, çakıl,bypass dolgu malzemesi alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

35.000 TON MALZEME ALIMI (NAKLİYE BELEDİYE TARAFINDAN YAPILACAKTIR)
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

CİHANBEYLİ İLÇE MERKEZİ VE DIŞ MAHALLELER (NAKLİYE İDARE TARAFINDAN YAPILACAĞI İÇİN MAALİYET ARTACAĞINDAN YÜKLENİCİNİN GÖSTERECEĞİ TAŞ OCAĞI CİHANBEYLİ İLÇE SINIRLARI İÇERİSİNDE VEYA EN FAZLA CİHANBEYLİ İLÇE SINIRINA MAKSİMUM 10 KM UZAKLIKTA OLMALIDIR.)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞME TARİHİ İTİBARİYLE İŞE BAŞLANILIR. 31/12/2024 TARİHİNE KADAR DEVAM EDER.

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞME TARİHİ İTİBARİYLE İŞE BAŞLANILIR.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

26.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

CİHANBEYLİ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İmalatçı Belgesi
KAPASİTE RAPORU
Sanayi Sicil Belgesi
Yetkili Satıcı Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02039336