DSİ 4 Bölge Müdürlüğü KKD malzemesi alacak

Eklenme Tarihi:

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ 4 Bölge Müdürlüğü 2024 Yılı Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Malzemesi Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/698580

 

1-İdarenin

a) Adı: BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-4.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Konevi Mah. Feritpaşa Cad. No: 3 Anıt Alanı 42040 MERAM/KONYA

c) Telefon ve faks numarası: 3323220191- 3322364300 - 3323209953- 3322335239

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:  DSİ 4 Bölge Müdürlüğü 2024 Yılı Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Malzemesi Mal Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı:         

DSİ 4. Bölge Müdürlüğünde görev yapan S/S personelin ihtiyacı olan (31 Kalem) Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Malzemesi Mal Alımı işidir.

Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: DSİ 4. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü'nün Horozluhan Mah. Ankara Yolu Cad. No:149 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan merkez ambarlarıdır.

ç) Süresi/teslim tarihi: Teslimat, DSİ 4. Bölge Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğünün Horozluhan Mah. Ankara Yolu Cad. No:149 Selçuklu/KONYA adresinde bulunan merkez ambarlarına sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günü içinde teslim edilecektir. Teknik Şartname Madde 4.1 ve 4.2 de detaylar belirtilmiştir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmeye müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 25.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Makina İmalat ve Donatım Şube Müdürlüğü, Ankara Yolu No:149 Selçuklu-KONYA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

EK-3 Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) Malzemeleri Bilgi Formu

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02042368