Ereğli Belediyesi malzeme alımı yapacak

Eklenme Tarihi:

TORBA ÇİMENTO, HAZIR BETON C16/20, HAZIR BETON C20/25, HAZIR BETON C25/30 VE HAZIR BETON C30/37

EREĞLİ BELEDİYESİ

Torba Çimento, Hazır Beton C16/20, Hazır Beton C20/25, Hazır Beton C25/30 ve Hazır Beton C30/37 mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/718737

1-İdarenin

a) Adı

:

EREĞLİ BELEDİYESİ

b) Adresi

:

Namik Kemal Mah. Anit Cad. No:54 EREĞLİ/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3327131518 - 3327134740

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Torba Çimento, Hazır Beton C16/20, Hazır Beton C20/25, Hazır Beton C25/30 ve Hazır Beton C30/37

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hazır Beton(C16/20) 20m³ Hazır Beton(C20/25) 40m³ Hazır Beton(C25/30) :250m³ Hazır Beton(C30/37) :70m³ Torba Çimento : 1500 Torba
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Hazır Betonlar Ereğli Belediyesi sınırlarına bağlı mahallerdeki muhtelif şantiyelere

ç) Süresi/teslim tarihi

:

YER TESLİMİ İTİBARİYLE HAZIR BETONLAR SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİNE KADAR İDARENİN İSTEDİĞİ ZAMAN, İSTEDİĞİ MİKTARDA VE İSTEDİĞİ ŞANTİYELERE 1(BİR) GÜN İÇİNDE PEY DER PEY OLARAK TESLİM EDİLECEKTİR.

d) İşe başlama tarihi

:

Yer Teslimi İtibariyle


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

20.06.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Ereğli Belediyesi 3. Kat Destek Hizmetleri Müdürlüğü 332 Nolu Oda

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02041164