Konya’da ormanlar korunuyor

Eklenme Tarihi:

BEYŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF AĞAÇLANDIRMA SAHALARI DİKENLİ TEL ÇİT İHATA İŞLERİ İÇİN AHŞAP ÇİT DİREĞİ,GALVANİZLİ DİKENLİ TEL VE TESPİT ÇİVİSİ ALIMI İŞİ

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Ağaçlandırma Sahaları Dikenli Tel Çit İhata İşleri İçin Ahşap Çit Direği,Galvanizli Dikenli Tel ve Tespit Çivisi Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/710568

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Pirebi mah. Gazhane Sokak 31 42200 MERAM/KONYA

c) Telefon ve faks numarası

:

3323536902 - 3323523284

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü Muhtelif Ağaçlandırma Sahaları Dikenli Tel Çit İhata İşleri İçin Ahşap Çit Direği,Galvanizli Dikenli Tel ve Tespit Çivisi Alımı İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Emprenyeli ahşap çit direği alımı : 1001 Adet , TSEK 1113E.N.10223-1, 1,7 mm. (ters büküm), belgeli galvanizli : 770 Top (1 Top 250 Metre) dikenli tel, Tesipt Çivisi : 580 Kğ.
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü Genek Orman Deposuna (Isparta Çevre Yolu Cd.No:621 GENEK Beyşehir Merkez / KONYA ) teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde malın tamamı belirtilen yere teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 iş gününde başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

12.06.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BEYŞEHİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU(Yeni Mahalle Antalya Caddesi no:45 Beyşehir/KONYA) E-İHALE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP'tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

  • #ilangovtr
  • Basın No: ILN02039478