Fahri ÖZPARLAK
Fahri ÖZPARLAK
fahriozparlak@yenikonya.com.tr

HAZRET-İ ZEKERİYYA (Aleyhisselâm) -4-

16 Nisan 2021, Cuma günü eklendi.

Yine Zât-ı Nebevilerinin faziletinden olarak muhterem babasına me¬lekleri temsilen Cibrîl-i Emîn nida etti:

"-(Yâ Zekeriyya!) Haberin olsun, Allah sana Yahya adlı çocuğu müjdeliyor. O, Allah'tan gelen bir Kelimeyi (İsa aleyhisselâmı) tasdik edecek, kavminin efendisi olacak, nefsine hâkim bulunacak ve sâlihlerden bir Peygamber olacaktır.”

Hazret-i Zekeriyya mihrabda namaz kıldığı ve Rabbine dua ettiği bir andı ki, bu büyük müjdeyi aldı.

Allah'tan gelen kelimeden murad: İsa (aleyhisselâm)'dır. Ona "Kelime” tesmiye edilmesi Allah'ın "Kün=Ol!” emri ve kelimesiyle dünyaya babasız olarak gelmiş olmasındandır.

Gerçek olan şudur ki, Hazret-i Yahya hem Cenâb-ı İsa'yı tasdik etmiş, hem de ona nazil olan vahy-i İlâhî'yi ezberlemiş bulunuyordu. Önce Hazret-i Musa'nın şeriatı ile amel ederken, sonra Hazret-i İsa'nın şeriatı ile amel etmiştir…

Hazret-i Yahya, zühd ve takvada, ibadet, ilim ve hilmde ve topyekûn din işlerinde zamanının en büyüklerinden olduğu için, Kur'ân lisanıyla "Seyyid-efendi” olarak tavsif edilmiştir…

Yine Kur'ân lisanıyla şöyle sena edilirler:

"-Zekeriyya, Yahya, İsa ve İlyas'a da hidâyetle Peygamberlik verdik. Onların hepsi sâlihlerdendi.”

Peygamberler ve sâlihler kafilesinin bu mümtaz şahsiyetleri Kur'ân-ı Kerim'in medhine mazhar olmuşlar ve bütün insanlığa örnek göste¬rilmişlerdir…

YAHYA (aleyhisselâm)'IN ŞEHİD EDİLİŞİ

Allah'ın sevgili kulu ve şerefli Peygamberi Hazret-i Yahya (aleyhisselâm), bu fani âlemde pek az ömür sürdüler. Hayatının baharı denecek bir zamanda zâlim eller tarafından şehid edildiler…

Evvelce de belirttiğimiz gibi Yahya (aleyhisselâm) önce Hazret-i Musa'nın şeriatı ile amel ediyordu. Isa Nebiye İncil nazil olunca da onun şeriatına göre amel etmekle emrolundu… İşte bütün mes'ele de buradan kaynaklanıyordu.

Filistin hükümdarı olan Heredos kendi kız kardeşinin kızını almak istiyordu. Bu Hazret-i Musa'nın şeriatına göre caizdir. Bu kızı kendisine nikâh etmesini Allah'ın Peygamberinden istedi…

Hazret-i Yahya (aleyhisselâm) şiddetle karşı koydu:

-Olmaz, dedi, şimdi İsa'nın şeriatı üzere amel ediyoruz. Böyle olunca da bu kız size ebediyen haramdır!..

Kız ve kızın annesi bu evliliği çok istiyorlardı. Çünkü menfaatleri onu gerektiriyordu. Kral karısı olmak, saltanata konmak az bir şey değildi ki… Fakat Allah'ın Peygamberi onların plânım bozmuş, bu evliliğe mâni olmuştu…

Ana kız fena halde öfkelendiler… O halde başka çareler bulmak gerekti. Ana kız bir olup bir oyun düşündüler. Nihayet kralı sarhoş edip aklını başından aldılar ve dediler:

-Yahya'nın vücudunu ortadan kaldır ki muradımıza erelim! Kral hemen cellatlarını çağırıp korkunç emrini verdi:

-Yahya'nın başım gövdesinden ayırın ve bu kadına getirin!

Artık Hazret-i Yahya için şahadet yolu açılmıştı. Başı bir kılıç darbesiyle düşürüldü ve ona ebediyetin kapısı açıldı:

Hazret-i Yahya cellatlar tarafından katledilirken muhterem babası Zekeriyya (aleyhisselâm) Mescid-i Aksâ'da namaz kılıyordu.

Allah'ın pak elçisi Hazret-i Yahya (aleyhisselâm), Kudüs'te Sıbtiye'de medfundur. Mübarek başı da Dımışk'de Camii Ümmiye içerisinde ve bir eli de Beyrut'ta medfun bulunmaktadır…

HAZRET-İ ZEKERİYYA (aleyhisselâm)'IN VEFATI

Zâlimler güruhu Hazret-i Yahya'yı şehid etmişlerdi. Ne var ki, yürekleri korku ile dolu idi. Hazret-i Zekeriyya'nın intikamından korkuyorlardı:

-Ya Zekeriyya, kendisine iman eden kimseleri başına toplayıp üs¬tümüze gelirse hâlimiz nice olur?

Hazret-i Zekeriyya'nın insanlar üzerindeki nüfuzunu biliyorlardı. O harekete geçmeden kendileri onun çaresine bakmalıydılar. Artık Zekeriyya (aleyhisselâm) için de ölüm fermam verilmişti.

Yine tâ baştan beri Yahudiler ona iftira ediyorlardı. İşte şimdi fırsat el vermişti. Böylece hep bir olup o masum peygamberi şehid ettiler. Bu azgın kavim Kur'ân-ı Kerim'de peygamber katilleri olarak tavsif edilmektedir. Hiçbir ümmet kendi peygamberlerini öldürmemiştir Yahudiler müstesna.

Yahudilerin Zekeriyya ve Yahya'dan başka, daha nice peygamberleri öldürdükleri rivayet edilir.

Allahu Teâlâ, bütün beşeriyeti bu kavmin şerrinden korusun.

Yorumlar
Personel Alımı ve Diğer İlanlar için Tıklayınız
SON DAKİKA HABERLERİ